Hodowla lasu

Hodowla lasu jest dziedziną , która poprzez selekcję i nasiennictwo, szkółkarstwo, właściwe odnowienie lub zalesienie a następnie pielęgnowanie w różnych fazach rozwojowych, pozwala kreować przyszły kształt i wartość każdego drzewostanu.

Ochrona lasu

Ochrona lasu to całokształt prac zmierzających do zapobiegania szkodom i usuwania skutków działania czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych w gospodarce leśnej.

Użytkowanie lasu

Ogólnie użytkowanie lasu to działalność mająca na celu wykorzystanie naturalnych bogactw leśnych dla potrzeb człowieka. Jest podstawą funkcjonowania gospodarki leśnej na zrównoważonych zasadach dających gwarancję ochrony środowiska, zachowania polskich lasów i powiększania ich zasobów.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest jedną z pięciu podstawowych działów leśnictwa. Mimo, że zajmuje szczególna pozycje w gospodarce leśnej to ujawnia się cyklicznie w odstępach 10 – cio letnich, gdyż w takim przedziale czasowym obowiązuje plan urządzania lasu.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Trzciel prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie z późn. zm.

Certyfikaty

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC oraz PEFC