Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu to całokształt prac zmierzających do zapobiegania szkodom i usuwania skutków działania czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych w gospodarce leśnej.

Drzewostany nadleśnictwa narażone są na szkody powodowane przez: szkodniki owadzie, choroby grzybowe, zwierzynę płową, czynniki abiotyczne ( susze i zakłócenia stosunków wodnych, wiatry, późne przymrozki) oraz czynniki antropogeniczne ( wywóz śmieci, niszczenie runa). Nadleśnictwo Trzciel posiada drzewostany sosnowe na bardzo zróżnicowanych siedliskach. Ta różnorodność siedlisk daje specyficzne warunki do rozrodu określonych szkodników liściożernych, w szczególności żerujących na sośnie. Większość drzewostanów zagrożona jest przez szkodniki pierwotne. Gradacja borecznika miała miejsce w 1994-95 r., w której wystąpił "zespół" borecznika podobnego na powierzchni 2547 ha, natomiast w 1995 roku barczatka sosnówka była zwalczana na pow.665 ha. Brudnica mniszka zwalczana była kolejno w latach 2000,2001oraz w 2003 roku - na łącznej pow. 1374 ha.

Istotnym problemem, głównie na terenie Obrębu Pszczew jest występowanie pędraków chrabąszcza. Najbardziej efektywnym z podejmowanych działań ograniczających liczebność tego szkodnika okazało się zwalczanie owada doskonałego (imago). W latach 1991 ; 1995 ; 1999 ; oraz w 2003 r. wykonano chemiczne zabiegi ograniczające na łącznej powierzchni - 3548 ha. Prowadzone zabiegi ograniczające liczebność populacji chrabąszczy przynoszą dobre rezultaty przyczyniając się do spadku szkód w uprawach leśnych.

Z patogenów grzybowych największe zagrożenie stanowią huba korzeniowa oraz opieńki. Udział drzewostanów na gruntach porolnych wynosi około 24 %.

Jednym z istotnych problemów w nadleśnictwie są szkody powodowane przez zwierzynę płową, jednak dzięki prowadzeniu konsekwentnej gospodarki łowieckiej oraz zabezpieczaniu najbardziej zagrożonych powierzchni przez grodzenie, mechaniczne lub chemiczne zabezpieczanie repelentami powierzchnia szkód corocznie maleje. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Trzciel zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego. Zagrożenie pożarowe lasów Nadleśnictwa Trzciel jest bardzo duże, głównie ze względu na:

  • przewagę siedlisk borowych - 89,3% powierzchni nadleśnictwa,
  • przeważającą część drzewostanów I,II i III klasy wieku - 67,9% powierzchni,
  • dominację litych drzewostanów sosnowych - 87,5% powierzchni.

Procentowy udział gatunków drzew w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Trzciel

Szczególne zagrożenie pożarowe stanowią także przebiegające przez teren Nadleśnictwa Trzciel dwie linie kolejowe, ruchliwa trasa międzynarodowa oraz wzrastający z roku na rok ruch turystyczny, penetracja lasów przez ludność w celach wypoczynkowych, zbierania płodów runa leśnego i rybołówstwa, a także nagminne wypalanie suchych traw na łąkach przez ludność z okolicznych wsi. W przyszłości potencjalnym zagrożeniem pożarowym może być także projektowana obecnie autostrada A-2 .

Natomiast sprzyjającymi czynnikami do walki z ogniem i likwidacji skutków pożarów są korzystne warunki wodne i gęsta sieć dróg o dobrych nawierzchniach. Przez Nadleśnictwo przepływają rzeki: Obra, Paklica, Czarna Woda, Obra Leniwa, które wraz licznymi bagnami, jeziorami i sztucznymi ciekami wodnymi tworzą niezwykle istotną barierę przeciwpożarową. Stanowią one jednocześnie naturalne punkty czerpania wody.
W celu szybkiego wykrycia pożaru oraz przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej Nadleśnictwo posiada :

  • punkt alarmowo - dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa
  • punkt alarmowo - obserwacyjny w miejscowości Bukowiec
  • dwie kolorowe kamery telewizji przemysłowej umocowane na masztach
  • 38 punktów czerpania wody
  • samochód patrolowo - gaśniczy
  • bazę sprzętu p.poż.

Dużą pomoc w wykrywaniu i gaszeniu pożarów stanowią patrole lotnicze.