Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytek ekologiczny ustanawia rada gminy w odpowiedniej uchwale określając: nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony.

Użytek ekologiczny

Na terenie Nadleśnictwa Trzciel ustanowiono 12 użytków ekologicznych na łącznej powierzchni: 34,06 ha.:

 • „Pastwiska" - zabagnione dawne pastwiska, porośnięte trzciną i krzewami (wierzba, tarnina).
 • „Nad Gołyniem" -bezodpływowe zagłębienie z płatami torfowców, żurawiną i bagnem zwyczajnym, zarastające drzewami i krzewami . Zanikanie procesów torfotwórczych.
 • „Panowice"- podtopione wodą dawne pastwiska zarastające turzycami i trzciną. Stanowią ostoję płazów oraz ptaków wodnych głównie kaczek.
 • „Nad Wielkim"- dawne pastwisko zarośnięte trzciną przylega do rezerwatu przyrody, wraz z którym stanowi ostoję ptaków wodnych.
 • „Bagienka"- okresowo wysychające bagno. Ostoja lęgowa żurawi i w mokre lata również  cyraneczek, Torfowisko o strukturze kępkowej z bardzo  liczną żurawiną i innymi gatunkami błotnymi.
 • „Oczko"- oczko wodne zarastające od brzegów pływającym kożuchem torfowców z wieloma rzadkimi roślinami błotnymi, niszczone przez wpuszczane tam ryby.
 • „Nad Jeziorem Stobno"- bagno z lustrem wody porośniętym przez osokę aloesową, otoczone podtopionym olsem o charakterze naturalnym, ostoja  płazów.
 • „Nad Obrą"- dawne pastwisko pokryte trzcinowiskiem i łozowiskiem na brzegu rzeki Obry.
 • „Sosnówka"- ciąg małych bagienek z cennymi gat. błotnymi – żurawiną, modrzewnicą, bagnem zwyczajnym, wełnianką pochwowatą, torfowcami.
 • „Nad Paklicą"-  niewielkie bagno z cenną roślinnością torfowiskową żurawiną, modrzewnicą, bagnem zwyczajnym, wełnianką pochwowatą, torfowcami.
 • „Miedzianka"- kompleks osuszonych bagien stanowiący jedyne znane w tym regionie stanowisko węża - gniewosza plamistego.