Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe to formy ochrony przyrody tworzone ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich zachowania.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się Pszczewski Park Krajobrazowy. Park powstał w celu ochrony różnych form krajobrazu: morenowego, sandrowego i dolin rzecznych ( rz. Obry i Kamionki) oraz bogactwa flory i fauny występującej na jego terenie. Pszczewski Park Krajobrazowy utworzono 25.04.1986 r. Powierzchnia ogólna parku wynosi 18777,0 ha, a z tego w Nadleśnictwie Trzciel zajmuje 3937,45 ha. Łącznie z parkiem utworzono strefę ochronną o pow. ogólnej 38810,0 ha, z tego w Nadleśnictwie Trzciel 4479,73 ha. Więcej informacji o Pszczewskim Parku Krajobrazowym znajdziemy na stronie ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.