Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMINY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO TRZCIEL

Zarządzenie nr 15 / 2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzciel z dnia 09.06.2020 r.
w sprawie udostępniania i korzystania z obiektów stanowiących miejsca postoju pojazdów oraz obiekty edukacyjno-turystyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe w Nadleśnictwie Trzciel

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 6 ze zm.) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin udostępniania i korzystania z miejsca postoju pojazdów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam Regulamin udostępniania i korzystania z gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzciel – Miejsce biwakowania „WĘDROMIERZ” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustalam Regulamin udostępniania i korzystania z gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzciel – Miejsce odpoczynku „BETLEJEMKA” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustalam Regulamin udostępniania i korzystania z gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzciel – Ścieżka dydaktyczna „ŁYSA GÓRA” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Ustalam Regulamin udostępniania i korzystania z gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzciel – Ścieżka dydaktyczna „WOKÓŁ PSZCZEWSKIEJ GÓRY WYSOKIEJ” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Ustalam Regulamin udostępniania  i korzystania z gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzciel – „ZIELONA KLASA” stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Regulaminy podlegają publikacji na stronie internetowej https://trzciel.szczecin.lasy.gov.pl/ oraz umieszczane są przed wejściem na teren obiektów w sposób pozwalający na zapoznanie się z ich treścią.

§ 8

Za wszelkie zdarzenia i wypadki na terenie obiektów  ponosi odpowiedzialność ich użytkownik lub organizator turystyki.

§ 9

Załączniki wymienione w treści zarządzenia stanowią integralną jego część.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                         Bogdan Kowalczyk

                                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzciel